Οργανόγραμμα φορέα

Το οργανόγραμμα της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε. συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 06/02/2023 απόφασή του και εγκρίθηκε με την από 10/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού έχει ως εξής:

Α. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Οικονομικής Διαχείρισης

Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα Τουριστικής-Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Τμήμα Περιβάλλοντος, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Β. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών και Υποστήριξης ΟΤΑ

Γ. Αυτοτελή Γραφεία

Γραμματειακή Υποστήριξη

Επικοινωνία και Προβολή

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

Τεχνικός Ασφαλείας

Νομικός Σύμβουλος

Δ. Ειδικές δομές και ομάδες έργου

Η δημιουργία δομών και ομάδων έργου εντός των Τμημάτων, οι οποίες στελεχώνονται από εργαζόμενους στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, προκύπτει από την αναγκαιότητα συντονισμού και διαχείρισης ενεργειών – δράσεων που αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός και αφορούν συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο. Οι δομές και οι ομάδες έργου απαρτίζονται από στελέχη όλων των Τμημάτων ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο και υπάγονται διοικητικά στο αντίστοιχο Τμήμα, μετά από εισήγηση του Διευθυντή και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε χρόνος απασχόλησης ορίζεται μετά από σχετική απόφαση του Διευθυντή.

Όπου απαιτείται από τις διατάξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιους, Εφαρμοστικούς Οδηγούς κ.λπ., το προσωπικό, τα καθήκοντά του, το ποσοστό και ο χρόνος απασχόλησής του, καθορίζονται από τα όσα ορίζονται σε αυτά.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όλοι οι εργαζόμενοι στην Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. οφείλουν να εκτελούν την εργασία που τους έχει ανατεθεί με επιμέλεια και ευσυνειδησία, κάτω από τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των προϊσταμένων τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό της εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε.