Διοίκηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή το Καταστατικό της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση του Οργανισμού περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή του. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018 με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 4674/2020. Ανώτατο όργανο λήψεως αποφάσεων της Εταιρείας αποτελεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στο Καταστατικό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη, είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές προβλέπονται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα έγινε την 05/02/2023 με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3560442, του από 05/02/2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο
Σπάτουλας Βασίλειος του Νικολάου
Τζάννε Παναγιώτα του Νικολάου
Δαφνής Γεώργιος του Δημητρίου
Δήμας Γεώργιος του Γερασίμου
Βαρούχας Παναγιώτης του Ιωάννη
Βούλγαρης Σπυρίδων του Γεωργίου
Τόμπρου Χρυσούλα του Γεωργίου
Ιδιότητα
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
  • Σπάτουλας Βασίλειος του Νικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.

  • Τζάννε Παναγιώτα του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

  • Δαφνής Γεώργιος του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος

  • Δήμας Γεώργιος του Γερασίμου, Μέλος

  • Βαρούχας Παναγιώτης του Ιωάννη, Μέλος

  • Βούλγαρης Σπυρίδων-Χαράλαμπος του Γεωργίου-Μιλτιάδη-Σέργιου, Μέλος

  • Τόμπρου Χρυσούλα του Γεωργίου, Μέλος

Αρμοδιότητες Στελεχών

Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

Α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,

Β) Διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας, ενώ εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του αναθέσει το Δ.Σ. της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Αντικαθιστά τον πρόεδρο κατά την απουσία του. Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελε μεταβιβαστούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον πρόεδρο, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του αναθέσει το Δ.Σ. της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου

Ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μέλος αυτού και εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των Διευθύνσεων και διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει τις εργασίες τους. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου των Κανονισμών της Εταιρείας και των αποφάσεων του Δ.Σ. που διέπουν τη λειτουργία της, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση των επιδιώξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. στον απαιτούμενο χρόνο με τον πλέον συμφέροντα τρόπο. Τέλος, επιμελείται για την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και ενημερώνει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Δ.Σ. για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων ή/και άλλων εργασιών που του έχουν ανατεθεί.

Αρμοδιότητες Διευθυντών

Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε διοικητικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και οι περιπτώσεις εκχώρησης του δικαιώματος υπογραφής προς αυτούς, καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.