Επίσκεψη Επικεφαλής Εμπειρογνώμονα του δικτύου "Let's Go Circular!" στην Κέρκυρα

ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9/5/2023

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Αναπτυξιακού του Οργανισμού στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "URBACT IV" και συγκεκριμένα στο ένα από τα δύο δίκτυα πόλεων που λαμβάνει μέρος με κεντρικό τίτλο "Let's go circular" και επικεφαλής πόλη το Μόναχο, πραγματοποιήθηκε στις 4/9/2023 συνάντηση στο Ιστορικό Δημαρχείο Σαν Τζιάκομο της Δημάρχου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κας Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου και των δυνητικών εμπλεκομένων στο εν λόγω πρόγραμμα με την Lead Expert του δικτύου κα. Φελέκη Ελένη και την ομάδα έργου του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της δομής του προγράμματος, των στόχων που τίθενται καθώς και των επόμενων βημάτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίησή του τόσο από την Lead Expert όσο και από τα μέλη της ομάδας έργου. Επίσης, έγινε ανάλυση του κομβικού ρόλου που θα διαδραματίσουν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμμετοχή τους στη λεγόμενη "Τοπική Ομάδα Δράσης", η οποία αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας του προγράμματος, καθώς και επισήμανση των οφελών που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος του προγράμματος. Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής ηγεσίας και των τοπικών φορέων καθώς και υπάλληλοι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

  • Η αξιοποίηση των διακρατικών δικτύων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων,

  • Η βελτίωση των ικανοτήτων των δικαιούχων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων αστικών αναπτυξιακών πολιτικών, πρακτικών και καινοτόμων λύσεων με ολοκληρωμένο συμμετοχικό τρόπο εστιάζοντας στο χώρο,

  • Η εξασφάλιση πρόσβασης στη γνώση και στις πρακτικές URBACT στους φορείς πολιτικής & αστικής ανάπτυξης για περαιτέρω αξιοποίησή τους σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και Ευρωπαϊκές Αστικές Πολιτικές, μέσω της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI) & της Αστικής Agenda για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναμενόμενο αποτέλεσμα της συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η κατάρτιση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan, IAP) που θα άπτεται του κεντρικού θέματος του δικτύου πόλεων στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης προσφέρει στις πόλεις μία συγκεκριμένη και σταθερή απόκριση στην πρόκληση της πολιτικής τους. Ακολουθεί μια λογική παρέμβασης η οποία στοχεύει στο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις βασισμένες σε δοκιμές. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης θα συνδέσει τις δράσεις των πόλεων με τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής για να υποστηρίξει την μακροχρόνια υλοποίηση.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 2.5 χρόνια και θα ακολουθήσουν επιπλέον συναντήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού και να επικοινωνήσουν με τα μέλη της ομάδας έργου συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα.