Το Προσωπικό

Στελέχωση – Υφιστάμενη υποδομή:

Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της ΑΝΕΤΧΑ διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στις πολύ υψηλές επιδόσεις (άνω του 95%) που κατέγραψε η εταιρεία στην απορρόφηση των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ LEADER) και ως ΕΦΔ του προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ.

Το καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον και ο συγκερασμός της εμπειρίας στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη και αποτελεσματική λειτουργία της ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ.

Επιστημονικό προσωπικό:

Αποτελείται από άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία στην παρακολούθηση και υποστήριξη έργων και προγραμμάτων, στη διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων και συστημάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, στην Τεχνική υποστήριξη Ο.Τ.Α., ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων και επενδυτικών προγραμμάτων.

Διοικητικό και άλλο Προσωπικό:

Αποτελείται από άτομα με εμπειρία στην γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της εταιρίας.

Ονοματεπώνυμο
Τσαπάρας Βασίλειος
Ζησόπουλος Παντελής
Αντωνίου Θόδωρος
Στεργίου Αχιλλέας
Βασιλειάδης Παντελής
Θέση
Διευθυντής / Συντονιστής
Επιστημονικό Προσωπ
Επιστημονικό Προσωπ
Επιστημονικό Προσωπ
Δοικ Προσωπ
Α/Α
1
2
3
4
5
Τιτλοι Σπουδών
Χημικός Μηχανικός (ΠΕ), ΜΒΑ
Δασολόγος (ΠΕ)
Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ (ΜΒΑ/ΒΒΑ)
Οικονομολόγος (ΠΕ)

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ)