Δελτίο Τύπου 15/6/2023

6/16/2023

Δελτίο Τύπου 15/6/2023

Τα εγκαίνια των γραφείων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.» πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα (14/6/2023) παρουσία της Δημάρχου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων κας Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής.

Σκοπός και αντικείμενο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.», με μετόχους τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & τον Δήμο Παξών (Δήμοι-Μέτοχοι), δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν τους ευρύτερους αναπτυξιακούς σκοπούς και τις προτεραιότητες των δυο Δήμων ώστε να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό βραχίονα για αυτούς.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί έναν φορέα που συλλέγει, συνθέτει και αναδιανέμει πληροφορίες, τεχνογνωσία, πόρους και υπηρεσίες προς την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Στόχοι

  • Υποστήριξη των αναπτυξιακών πολιτικών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών.

  • Προσέλκυση και διευκόλυνση αναπτυξιακών επενδύσεων.

  • Στήριξη στη γνώση, στην καινοτομία και στις νέες μορφές επιχειρηματικότητας.

  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.

  • Συμβολή στην παραγωγική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

  • Προώθηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των Δήμων – Μετόχων του.

Άξονες Δράσης

Η δραστηριότητα του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.» εστιάζει σε 9 Άξονες, που χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας βάσει των στρατηγικών κατευθύνσεων των Δήμων - Μετόχων και τους άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαισίου 2021-2027 καθώς και στους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε.

1. Τουρισμός-Εξωστρέφεια

Στον Άξονα «Τουρισμός – Εξωστρέφεια» περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση και ανάδειξη των Δήμων – Μετόχων ως προορισμών πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των επιμέρους τουριστικών προϊόντων που αναπτύσσονται στα διοικητικά όρια τους και για την ευρύτερη ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

2. Επιχειρηματικότητα-Επενδύσεις

Ο Άξονας «Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις» αφορά στην πολύπλευρη στήριξη της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας εντός των Δήμων - Μετόχων, στον εντοπισμό και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών και στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων – χρηματοδοτικών και θεσμικών - για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

3. Υγεία

Ο Άξονας «Υγεία» αφορά στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου της δημόσιας υγείας εντός των Δήμων - Μετόχων, την υποστήριξη της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων, την προώθηση της ευεξίας και των υγιεινών προτύπων ζωής.

4. Πολιτισμός-Αθλητισμός-Εκπαίδευση

Ο Άξονας «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Εκπαίδευσης» απαρτίζεται από δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος των Δήμων – Μετόχων, για την ενίσχυση των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων καθώς και την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων υποδομών, για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων.

5. Άνθρωπος-Κοινωνική πολιτική

Ο Άξονας «Άνθρωπος – Κοινωνική Πολιτική» περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, για την προσέλκυση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας καθώς και για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των νέων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

6. Περιβάλλον-Ποιότητα ζωής

Ο Άξονας «Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής» στοχεύει στην αναβάθμιση και ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης και τη προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος των Δήμων - Μετόχων.

7. Ψηφιακή εποχή

Ο Άξονας «Ψηφιακή Εποχή» στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση της ψηφιακής παρουσίας των Δήμων - Μετόχων και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην προώθηση της υψηλής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη και διάδοση δικτύων και εφαρμογών «έξυπνων πόλεων» (smart cities).

8. Μεταφορές

Ο Άξονας «Μεταφορές» περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών εντός των Δήμων - Μετόχων, για την ώθηση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη μείωση του «αποτυπώματος» του τομέα των μεταφορών.

9. Τεχνική Υπηρεσία

Η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε., ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρέχει προς τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, εντός και εκτός Κέρκυρας και Παξών, προς τους φορείς και τις ενώσεις τους καθώς και προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, υπηρεσίες επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Η Τεχνική Υπηρεσία ( technical@kapodistriaki.gr ) που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, αναλαμβάνει:

• την ωρίμανση έργων

• την εκπόνηση τεχνικών μελετών καθώς και άλλων συναφών μελετών

• τη θεώρηση των μελετών

• τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης

• την προετοιμασία φακέλων

• την επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης τεχνικών έργων

• κάθε άλλη υπηρεσία τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των Τεχνικών Υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα, νομικού προσώπου ή οργανισμού, στο πλαίσιο των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας.

10. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, υπέβαλε αίτημα συμμετοχής σε δύο δίκτυα πόλεων με θετική έκβαση:

Το ένα με επικεφαλής την πόλη του Μονάχου και τίτλο «LET’S GO CIRCULAR» και το άλλο με επικεφαλής την πόλη της Βερόνα και τίτλο «Urban Re-Gen».

Από τον Ιούνιο 2023 έως τον Δεκέμβριο 2025 οι εταίροι θα ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες, θα μάθουν ο ένας από τον άλλο, θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους καθώς και τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση των τοπικών τους προκλήσεων.

Μέσα από αυτές τις συμμετοχές θα προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για μια υγιή κυκλική μετάβαση με την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης κυκλικής οικονομίας όσο και για την ανάπλαση του δημόσιου χώρου μέσω ολοκληρωμένων αστικών αθλητικών κόμβων για τη συμμετοχή των νέων πολιτών.

Αμφότερα τα αιτήματα συμμετοχής στα ανωτέρω δίκτυα πόλεων έγιναν αρχικά αποδεκτά από τις επικεφαλής πόλεις.

Στις 31 Μαΐου 2023 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 30 Δίκτυα Πόλεων αποτελούμενα από 252 μεμονωμένους εταίρους από 28 Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και τα δύο δίκτυα στα οποία συμμετέχει η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε. .

Είναι η πρώτη φορά που, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού του, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συμμετέχει στο πρόγραμμα URBACT IV.