Αρχές Λειτουργίας

H ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015

Η γενικότερη φιλοσοφία της εταιρίας «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της Ποιότητας, η οποία έχει εμπεδωθεί στην καθημερινότητα και στον τρόπο σκέψης και εργασίας των στελεχών της. Η Διοίκηση της εταιρίας «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» υιοθετεί συγκεκριμένη Πολιτική για την Ποιότητα, την οποία και αντιμετωπίζει ως αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας της, έτσι ώστε να εφαρμόζεται και να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Βασική αρχή και δέσμευση είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία αφενός θα καλύπτει, πλήρως, τις προδιαγεγραμμένες συμβατικές απαιτήσεις κάθε σύγχρονου πελάτη, αφετέρου θα είναι εναρμονισμένες στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της εταιρίας «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» στις οποίες μυούνται όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες αυτής, είναι:

  • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας.

  • Να συμβάλει στην τοπική – περιφερειακή ανάπτυξη σε συνεργασία με τη Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού.

  • Να λειτουργεί με υψηλούς εσωτερικούς ρυθμούς αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας βελτιώνοντας διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

  • Να βελτιώνει και να αναπτύσσει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της όσον αφορά στα προσόντα, την εξειδίκευση και τα εργασιακά αποτελέσματα τους και να εμπλέκει το σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα υποστηρίζοντας την ομαδική εργασία και προσπάθεια.

  • Να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την επίτευξη των στόχων της.

  • Να χρησιμοποιεί δοκιμασμένες τεχνικές για να επιτυγχάνει προβλέψιμα αποτελέσματα.

  • Να εδραιώνει και να διαδίδει μέσα και έξω από τον οργανισμό τους μελλοντικούς στρατηγικούς στόχους και το όραμα της εταιρίας.

  • Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών “παροχής υπηρεσιών” και της ποιότητας των παραδοτέων.

  • Η ορθολογική τεχνοοικονομική προσέγγιση των έργων.

  • Ο σεβασμός της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η αυστηρή τήρηση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας.

Βασικοί στόχοι της εταιρίας «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» είναι η ακριβής επιστημονικοτεχνική διάγνωση των πραγματικών αναγκών του τοπικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος και ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης – επίλυσης των προβλημάτων με σκοπό τη συμβολή στην τοπική περιφερειακή ανάπτυξη, η ισχυροποίηση της εταιρείας με σκοπό την αντιμετώπιση των πιέσεων από το συνεχώς διερευνώμενο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας της, η διαρκής βελτίωση της εξωτερικής εικόνας και των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, η διασφάλιση αναπτυξιακής προοπτικής της εταιρείας.

Τέλος η διοίκηση της εταιρίας «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.» δεσμεύεται για τη διαρκή ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της πολιτικής, στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών της.